Transforming Rural Nepal through Community Based Model of Higher Education.

logo
 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

 • +977 83 525444

 • info@mwu.edu.np

 • Birendranagar-9, Naulapur,

 • Surkhet, Nepal

 • 08:00 - 16:30

 • Monday to Saturday

आवश्यकता

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिंग सङ्कायका लागि आवश्यक निम्नलिखित पदहरुमा करार सेवामा पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले तपसिलका योग्यता पुगेका इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकले आफूले प्राप्त गरेका नागरिकता तथा एस.एल.सी. वा सो सरह र सोभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यताको लब्धाङ्कपत्र, ट्रान्सकिप्ट तथा प्रमाणपत्रहरुको प्रमाणित प्रतिलिपि र हालसालै खिचेको पासपोर्ट साइजको ३(तीन) प्रति फोटो तथा तोकिएको दस्तुरसहित यो सूचना गोरखापत्र दैनिकमा प्रकासित भएको मितिले ३५ दिनभित्र रीतपूर्वक दरखास्त फारम भरी यस इन्जिनियरि¨ सङ्काय, डीनको कार्यालय सुर्खेतमा आइपुग्ने गरी दरखास्त आह्वान गरिन्छ । दरखास्त फारम डाउनलोड गर्नुहोस ।